Trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mục tiêu của dự án được quy định tại Điều 1. Nội dung dự án đầu tư. Ví dụ: Mục tiêu và quy mô dự án: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hoá-CPC 748. Như vậy, Thủ tục điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tư chính là điều chỉnh về ngành nghề đăng ký đầu tư. Khi điều chỉnh nội dung này, nhà đầu tư phải rà soát xem ngành nghề đầu tư đã được Việt Nam cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài trong cam kết WTO hoặc văn bản pháp luật trong nước.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2014;

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP;

– Thông tư 16/2015/TT-KHĐT;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Mục tiêu của dự án đầu tư là những ngành nghề chính mà nhà đầu tư mong muốn được thực hiện tại Việt Nam. Các ngành nghề này được quy định tại Biểu cam kết WTO và được cụ thể hoá tại Bảng ngành nghề Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TGG.

Ví dụ:

Mục tiêu dự án đầu tư Theo hệ thống ngành nghề Việt Nam
Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC-842) Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (6202)
Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và phân phối bán buôn hàng hoá (CPC-622) Bán buôn tổng hợp

(4690)

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THAY ĐỔI MỤC TIÊU DỰ ÁN

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Biên bản họp/quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

(4) Giải trình lý do điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư: Bản giải trình điều kiện đáp ứng của ngành nghề

(5) Văn bản uỷ quyền cho người nộp hồ sơ

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 3: Trong vòng 15 ngày làm việc Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh/Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ

Lưu ý: Đối với Công ty vốn nước ngoài không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi muốn bổ sung ngành nghề có điều kiện theo phụ lục IV Luật đầu tư 2014 và ngành nghề chưa cam kết thì doanh nghiệp phải liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để xem xét về việc đáp ứng điều kiện theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP trước khi bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong thực tế Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ hướng dẫn doanh nghiệp xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 33 Luật đầu tư 2014. Trường hợp này gặp khá nhiều trong thực tế, doanh nghiệp nên liên hệ với Luật sư Công ty luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết, cụ thể.

Đối với dự án thuộc diện phải quyết định chủ tưởng đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn dến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực thiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì khi có thay đổi mục tiêu dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2014 tương ứng với nội dung điều chỉnh.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư cũ hết hiệu lực, tuy nhiên nội dung đăng ký kinh doanh tiếp tục có hiệu lực.